Disclaimer

De website van Roosje Foundation wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Roosje Foundation verstrekt door middel van deze website louter informatie en onderwijsdiensten die door Roosje Foundation worden aangeboden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Roosje Foundation platform is bedoeld om vertrouwd te raken met een aantal lessen in het kader van de vakken geschiedenis, burgerschapskunde, maatschappijleer en ckv.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, films illustraties, grafisch materiaal, zijn eigendom van of in licentie bij Roosje Foundation en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij expliciet een andere bron is vermeld. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De Roosje Foundation heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Nog niet achterhaalde rechthebbenden worden verzocht om binnen een maand na kennisneming contact op te nemen.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site buiten schoolverband te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roosje Foundation.

Roosje Foundation behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Roosje Foundation aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.