Over ons

De Roosje Glaser Foundation

Onze doelstelling: Het wereldwijd onder de aandacht brengen van het Nederlandse oorlogsverhaal van Roosje Glaser ter bezinning op de gevaren van racisme, antisemitisme en discriminatie alsmede het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. Vanuit de doelstelling zijn vier thema’s geformuleerd die als kader dienen voor de activiteiten van de stichting.

1. Verspreiding verhaal

Het verder verspreiden van het levensverhaal van Roosje in binnen- en buitenland d.m.v. boekpublicaties, lespakketten, lezingen, toneelstukken, tentoonstellingen, films, documentaires en anderszins Deze heeft als doel onderwerpen aan te snijden ten einde een maatschappelijke discussie te starten en te steunen of het verbreden van de aandacht voor maatschappelijke maar niet politieke onderwerpen.

2. Gelijke rechten

Het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie vormen fundamentele beginselen van onze rechtsorde. In het levensverhaal van Roosje Glaser staat het proces van ongelijke behandeling en het ontnemen van burgerrechten centraal. Daarmee vormt het beginsel van gelijke rechten een belangrijk thema in de realisatie van de missie van de organisatie en draagt het bij aan de bestrijding van discriminatie op grond van geloof of ras.

3. Identiteit / vooroordeel/ beeldvorming

In het denkproces, dat ten grondslag ligt aan racisme, antisemitisme en discriminatie, speelt identiteit een belangrijke rol. Besef van de positieve en negatieve aspecten kunnen bijdragen aan een betere relatie tussen (groepen) burgers in een pluriforme samenleving.

4. Burgerschap

Actief burgerschap, burgers die zich verantwoordelijk voelen voor en actief betrokken zijn bij de samenleving waarin ze leven, vormt een verdedigingswal tegen vooroordeel, uitsluiting en extremisme en draagt bij aan een sterke democratie. De stichting ontwikkelt programma’s en producten rond het levensverhaal van Roosje Glaser in de context van de genoemde vier thema’s.

Naast het behoud, beheer en de ontsluiting van Roosje’s archief kent de stichting op basis van de bovengenoemde thema’s twee hoofdtaken: publieksvoorlichting en educatie.

Beleidsdocumenten

Meer over de stichting weten?

Neem contact op

Heb je vragen over het aanbod van de Roosje Glaser Foundation, of suggesties? Neem dan contact met ons op ([email protected]).

Contactgegevens

Roosje Glaser Foundation

KVK: 57749620
ANBI status RSIN 852719395